1997, “Saraevo” in literary magazine Oko, Detska Radost Company, Skopje, Macedonia, 1997

1997, “Saraevo” in literary magazine Oko, Detska Radost Company, Skopje, Macedonia, 1997