2005, DUHOT NA SLOBODATA variations on a play by Voydan Chernodrinski  (The Spirit Of Freedom), stage production by NARODEN TEATAR, Bitola, Macedonia, directed by Dean Damjanovski, Martin Kocovski and Nenad Projkovski, May 2005

 

 

Naroden Teatar Bitola