1987 Polet na meste, Moskva

1987, Polet na meste i drugie piesi, Raduga, Moskva

(Russian translations of “Yane Zadrogaz” by T.Popova, “Proud Flesh” by R.Usikova and “Flying on the Spot” by NatalijaVagapova), edited by Rina Usikova, Raduga, Moscow