1996 Tattooed Souls, Pasadena

1996, TATTOOED SOULS, Tattooed Souls Pasadena, Basement Theatre, Pasadena, directed by Zeljka Gortinski (stage reading)